Nowenna adoracyjna - tydzien VII

Tydzień 7

Spotkanie 7: IDŹ!

 

Wsłuchaj się w słowa Biblii!

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat

i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15)

Modlitwa do Ducha Świętego

Proś Ducha Świętego, aby Cię prowadził do Jezusa i pomógł ci usłyszeć słowa rozesłania. Trzeba je usłyszeć osobiście od Chrystusa. To On posyła, podobnie jak sam został posłany przez Ojca.

 

Wprowadzenie do adoracji

W życiu Apostołów miały miejsce dwie wielkie zmiany. Pierwsza nastąpiła wtedy, gdy usłyszeli zaproszenie Chrystusa: ,,Pójdź za Mną!?, a druga wtedy, gdy Pan powiedział do nich: ,,Idźcie na cały świat?. Te dwa polecenia Mistrza: ,,Przyjdź do Mnie? oraz ,,Idź do świata? realizują się nie tylko w wymiarze całego życia człowieka. Są obecne również w każdej  modlitwie. Przeżywamy je podczas adoracji. Kto przyszedł dlatego, że usłyszał zaproszenie, ten odchodzi dlatego, że został posłany. Duch Święty pozwala człowiekowi usłyszeć w sercu głos Pana. W miarę jak wiara rośnie, a spotkania z Panem są coraz głębsze, głos staje się coraz bardziej wyraźny.

Umiejętność kończenia modlitwy jest równie ważna, jak umiejętność jej rozpoczynania. Gdy człowiek kończy adorację, to nie tak po prostu wychodzi z kościoła. Głównym jego przeżyciem na zakończenie nie jest także pożegnanie się z Panem. Na czoło wysuwa się posłanie. Jezus posyła swego ucznia, a na drogę umacnia go Duchem Świętym. On wie lepiej od nas, jak wiele niebezpieczeństw czyha na nas każdego dnia, jak wiele pułapek zastawił na nas nieprzyjaciel, jak wielką moc ma potrójna pożądliwość, którą w sobie nosimy jako dziedzictwo grzechu. On zostaje w kościele w Najświętszym Sakramencie, a równocześnie idzie z nami w sposób duchowy. Daje nam udział w swoim posłaniu. On przyszedł od Ojca, a Ojciec był z Nim. On nas posyła i jest z nami.

Adoracja Najświętszej Eucharystii ma w sobie tego samego ducha, co jej celebracja. W czasie celebracji uczestniczymy w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. W czasie adoracji kontemplujemy umęczone i chwalebne oblicze Chrystusa. Trwając na adoracji, mamy więcej czasu na uświadomienie sobie, co dla nas znaczą słowa: ,,Idźcie?, wypowiedziane na zakończenie Mszy Świętej. W liście na rok Eucharystii Jan Paweł II tak wyjaśnił znaczenie rozesłania:

,,Rozpoznawszy Pana, dwaj uczniowie z Emaus, w tej samej godzinie wybrali się>     (Łk 24,33), aby przekazać to, co zobaczyli i usłyszeli. Kiedy naprawdę doświadczyło się Zmartwychwstałego, pożywając Jego Ciało i Jego Krew, nie można zatrzymać tylko dla siebie przeżywanej radości. Spotkanie z Chrystusem, stale pogłębiane w eucharystycznej bliskości, wzbudza w Kościele i w każdym chrześcijaninie <pilną potrzebę dawania świadectwa i ewangelizowania> [?]. Rozesłanie po Mszy Świętej to <nakaz>, który pobudza każdego chrześcijanina do zaangażowania w szerzenie Ewangelii i ożywianie społeczeństwa duchem chrześcijańskim.

Do tej misji Eucharystia daje nie tylko siłę wewnętrzną, ale również ? poniekąd - <program>. Jest ona bowiem pewnym sposobem bycia, który chrześcijanin przejmuje od Jezusa, a przez jego świadectwo ma promieniować na społeczeństwo i kulturę. Aby do tego doszło, każdy wierny musi przyswoić sobie w medytacji osobistej i wspólnotowej wartości, jakie wyraża Eucharystia, postawy, jakie podpowiada, życiowe zamiary, jakie wzbudza? (MND 24-25).

Tak wiele jest problemów, które są w moim życiu, w życiu najbliższych i w świecie. Ciągle wiele małżeństw się rozwodzi, wielu ludzi jest smutnych, liczni rodzice nie radzą sobie z wychowaniem dzieci, rosną szeregi tych, którzy oddalają się od Boga, trwa walka o życie nienarodzonych. Pole naszego posłania jest wielkie.

 

Mój święty czas adoracji

Posłanie, misja, zadania, które mam do spełnienia ? to kolejny temat rozmowy z Jezusem obecnym w znaku chleba. Porozmawiaj z Nim o tym, czy masz świadomość uczestnictwa w misji, którą On spełniał na ziemi. Jeśli pójdziesz do ludzi z Jezusem, pomożesz im bardziej, niż gdybyś poszedł do nich bez Jezusa.

 

Rozważ więcej wypowiedzi Jezusa o Jego posłaniu przez Ojca.

 

Mt 10,40 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.

 

J 6,44 Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym.

 

J 7,16 Odpowiedział im Jezus mówiąc: Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał.

 

J 8,18 Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał.

 

J 8,29 A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba.

 

J 9,4 Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać.

 

J 12,44-45 Jezus zaś tak wołał: Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto  Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał.

 

J 3,17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

 

J 5,24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa Mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.

 

J 6,38-39 Z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym.

 

Łk 4,18 Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi.

 

Jezus idzie do ludzi namaszczony Duchem Świętym. Jego mocą dokonuje dzieła zbawienia świata. Świat, do którego jest posłany, nie zna Dobrej Nowiny, jest pełen zniewolenia, uległ zaślepieniu, znajduje się w ucisku. Jezus przychodzi pomóc człowiekowi. Niósł tę pomoc każdego dnia w ziemskim życiu, a największe dary ofiarował ludzkości przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Teraz, po odejściu do nieba, czyni to samo w swoim Kościele, w poszczególnych jego członkach, którym dał udział w swoim życiu i namaścił ich Swoim Duchem. Każdy ochrzczony, a jeszcze w większym stopniu każdy bierzmowany, jest uczestnikiem tej tajemnicy. Przeżywamy ja w wymiarze całego życia i umiemy dostrzegać jej obecność w drobnych z pozoru wydarzeniach, jak codzienna modlitwa, czy adoracja Najświętszego Sakramentu. Jezus, posyłając nas do świata, także po zakończeniu czasu adoracji przypomina: ,,Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki? (Łk 10,3). On najlepiej wie, jak groźne są zęby poszczególnych wilków i całych stad grasujących w świecie ludzi. On chce iść z nami i napełnia nas Swoim Duchem. Żegnając się z Apostołami przed wniebowstąpieniem powiedział im: ,,Pozostańcie w mieście, aż zostaniecie uzbrojeni mocą z wysoka? (Łk 24,49). Dopiero po przyjęciu Ducha Świętego można iść do świata. Dotyczy to również w pewnym stopniu zakończenia świętego czasu adoracji. Tutaj też dociera echo słów Pana: ,,Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu? (Mk 16,15)

 

Modlitwa nowenny

Odmów modlitwę nowenny (str. 2)

 
Parafia
sw. Michala Archaniola
w Maszanie Dolnej
www.parafiamszanadolna.pl
xProjekt i wykonanie:
www.projektanciwww.pl
biuro@projektanciwww.pl