Kult liturgiczny aniołów

Kult aniołów wypływa z pełnej integracji duchów niebeskich z Bogiem. Kult najwyższy odbiera jedynie i tylko Bóg. Ten kult wyrażamy Bogu razem z Matką Najświętszą, "zastępami duchów niebieskich" i we wspólnocie świętych. Dawne anafory liturgiczne wymieniały różne grupy aniołów. W obecnym Mszale Rzymskim (4) w prefacjach wymieniani są aniołowie i archaniołowi, Cherubini występują dwukrotnie, Serafini - sześciokrotnie. Liturgia najczęściej używa wyrażeń: "aniołowie", "archaniołowie", "zastępy aniołów", "chóry anielskie" oraz imion: Michał, Gabriel, Rafał. Obecnośc aniołów zaznaczona jest w całej liturgii (por. Gloria, Prefacje, Sanctus). Bardzo wyraźnie zaznaczono obecność aniołów w liturgii pogrzebu. KOściół prosi, by na spotkanie odchodzącego z ziemi człowieka wyszli aniołowie, by orszak anielski wprowadził duszę zmarłego i uniósł ku wyżynom nieba. Obecność aniołów została także uwidoczniona w liturgii sakramentów. Tradycja wyraźnie mówiła o aniele chrztu, o roli aniołów przy poświęcaniu wody chrzcielnej. Orygenes pisał o obecności aniołów po udzieleniu chrztu. O radości aniołów mówił doochrzczonych św. Amboży (zob. Bogusław Nadolski ks., Liturgika, p.II, s.156).
Przypomnienia te nie powinny wydawać się przesadne. Jeżeli bowiem chrzest daje realny udział w nadprzyrodzonym życiu samego Boga, łączy nas w konsekwencji z mieszkańcami Niebieskiego Jeruzalem". Najwięcej uwidoczniona została obecność aniołów w liturgii Eucharystii. Grzegorz Wielki uczył, że podczas sprawowania Eucharystii otwiera się niebo, że są obecne chóry anielskie, że aniołowie towarzyszą kapłanowi już w drodze do ołtarza. Pierwsza Modlitwa Eucharystyczna wspomina także anioła ofiary: "Pokornie Cię błagamy, wszechmogący Boże, niech Twój święty Anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego". Wyrażenie "anioł" występuje w obecnym Mszale Rzymskim 112 razy.

W końcowym fragmencie tych refleksji (następne będą o kulcie św. Michała Archanioła) - krótka synteza: W Objawieniu Bożym, w powszechnym nauczaniu Kościoła i w nauce teologicznej aniołowie przedstawieni są jako rzeczywiście istniejące, duchowe i osobowe istoty, obdarzone świadomością i wolną wolą. Podobnie jak ludzie, zostali stworzeni do życia w przyjaźni z Bogiem, pozostając na usługach Boga. Celem ostatecznym dla nich jest również uszczęśliwiające widzenie Boga. Włączeni w Boży porządek stworzenia i przymierza. Dobrzy aniołowie biorą udział w dziele zbawienia człowieka, wykonując nad nim opiekę zleconą przez Boga. Aniołowie, z woli Boga, w różny sposób pozostają w łączności z nami. Św. Józef Sebastian Pelczar nazywa aniołów "naszymi duchowymi braćmi". Zakończę fragmentem redakcji św. Józefa Sebastiana Pelczara: "Czcij swojego anioła, bo sam tego żąda <Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i dporowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj mu się w niczym..., bo imię moje jest w nim> (Wj 23,20-21). Czcij także Anioła Stróża twojego miasta, kraju i narodu... Czcij aniołów, poświęć im szczególnie każdy poniedziałek, wpatruj się w nich, by ich naśladować w modlitwie, czystości, pokorze i cichości... Wzywaj opieki swojego anioła: gdy wyruszasz w podróż, proś go o towarzyszenie; gdy naciera pokusa, proś o ratunek; w wątpliwościach proś o natchnienie. Każdego poranka i wieczora pomódl się do Anioła Stróża, odmawiając na przykład piękną modlitwę Ludwika de Ponte: <O potężny Aniele, którego natchnienie tak mi jest pomocne, stój zawsze przy mnie, budź mnie z uśpienia, ożywiaj moją ufność, wspieraj moją słabość, bym z tobą, moim towarzyszem, szedł chętnie drogą Bożą i doszedł wreszcie do góry Pańskiej, gdzie bym mógł oglądać Pana Boga i cieszyć się z Nim w chwale wieczystej>" (J.S. Pelczar, Życie Duchowe, t.2, wyd.9, Kraków 2003, s.390-391).

 
Parafia
sw. Michala Archaniola
w Maszanie Dolnej
www.parafiamszanadolna.pl
xProjekt i wykonanie:
www.projektanciwww.pl
biuro@projektanciwww.pl